BEPERKTE GARANTIE

Houd er rekening mee dat de garantie alleen van kracht is bij verstrekking van een geldig betalingsbewijs als bewijs van aankoop bij een professionele schoonheids- of kapsalon, een erkende detailhandelaar of een erkende online wederverkoper, of rechtstreeks vanuit de oiciële website van Moroccanoil (de "erkende wederverkoper(s)"). De garantie vervalt indien de Moroccanoil- stylingtool oorspronkelijk niet bij een erkende wederverkoper is gekocht. Naast het bewijs van aankoop van een erkende wederverkoper moet het serienummer van het geretourneerde product identiek zijn aan het serienummer waarnaar op de garantie wordt verwezen. Als de persoon die aanspraak maakt op de garantie niet de oorspronkelijke koper is, moet tevens het bewijs van eigendomsoverdracht van de Moroccanoil styling tool worden verstrekt. Als een Moroccanoil-stylingtool wordt gekocht van een erkende wederverkoper en vervolgens wordt doorverkocht aan een derde partij, dan wordt de garantie samen met de Moroccanoil-stylingtool overgedragen, op voorwaarde dat het bijbehorende bewijs van de verandering van eigendom wordt geregistreerd. De garantie wordt als nietig en ongeldig beschouwd als het serienummer van het product beschadigd, gemanipuleerd, vernietigd of onleesbaar is.
Bij uitsluitend huishoudelijk gebruik biedt Moroccanoil garantie voor al hun stylingtools gedurende twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("garantieperiode") tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien tijdens de garantieperiode een aanspraak op garantie gegrond wordt geacht, zullen we de geretourneerde tool repareren of vervangen door een product dat Moroccanoil naar eigen goeddunken gelijkwaardig acht. De garantie blijft van kracht op de gerepareerde of vervangen stylingtool tot aan het einde van de oorspronkelijke garantieperiode. Moroccanoil behoudt de beslissingsbevoegdheid over een aanspraak op de garantie.
Deze garantie geldt NIET voor schade ontstaan door bovenmatige belasting, fysieke schade en normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot: roestvorming, kortsluiting in het netsnoer of de stekker, of overmatige productaanslag op de behuizing of een bekraste of beschadigde behuizing (in het geval van stijltangen), of schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of misbruik zoals: vallen (kapotte behuizing, kapotte scharnieren, losse behuizing, rammelend geluid, enz.), verkeerde spanningstoevoer (inclusief gebruik van het apparaat in een ander land dan waar het gebruik voor bedoeld is), schade door externe factoren zoals transport, stroomstoringen of stroompieken, schade of storing door onvoorziene omstandigheden of verwaarlozing van veiligheidsmaatregelen of regulier onderhoud; gebruik van het apparaat voor een ander doel dan het stylen van het haar zoals beschreven in de handleiding van het apparaat, of enige manipulatie of modificatie zoals reparatie of een poging tot reparatie door onbevoegde personen, of gebruik van niet-erkende hulpstukken.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN HET LAND VAN AANKOOP, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE VERMELDE RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ SLUITEN UITDRUKKELIJK ELKE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE GARANTIE UIT, EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR UW VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT, OF VOOR ENIG ANDER ONGEMAK OF GEVOLGKOSTEN.
Consumenten hebben aanvullende rechten, die niet worden beïnvloed door het bestaan en de voorwaarden van deze garantie.
WAT MOET U DOEN ALS U EEN SCHADECLAIM WILT INDIENEN?
De Moroccanoil-garantie voor in de EU gekochte producten wordt verleend door Moroccanoil Israel Ltd. en beheerd door Moroccanoil Italy S.r.L. en/ of de regionale partners en filialen van Moroccanoil. Als een product binnen de garantieperiode niet naar behoren werkt vanwege een gebrek dat onder de garantie valt, verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met de geautoriseerde wederverkoper waar u het product hebt gekocht voor retourinstructies.
Voor alle aanspraken op de garantie vraagt Moroccanoil om gegevens van uw styling tool inclusief de datum van aankoop en het aankoopbewijs alsmede een schriftelijke verklaring van de gebruiker waarin het ervaren probleem wordt vermeld en toegelicht.
Voor alle andere kwesties en voor het retourneren van producten die zijn gekocht via Moroccanoil.com, inclusief de regionale domeinen, kunt u contact opnemen met Moroccanoil Italy S.r.L. via: customerservicemo@moroccanoil.com

HET SERIENUMMER STAAT VERMELD OP DE VOORKANT VAN DEZE GARANTIEVOORWAARDEN.


© 2023 Moroccanoil Israel, Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Moroccanoil en het Moroccanoil-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Moroccanoil Israel, Ltd